Skip to content ↓

Ansökningsblanketten

Ansökningen ifylls elektroniskt på finska eller på svenska.

Ansökningen består av följande delar:

  1. Personuppgifter
  2. Motivering för ansökan
  3. Självbiografisk uppsats
  4. Motivering för preferens av UWC-skolor
  5. En lista över hobbyer
  6. Kopia av grundskolans avgångsbetyg (om du söker endast till kortkurser, så behöver du inte skicka ditt betyg)
  7. Sammanställning av vitsord från avlagda gymnasiekurser (om du söker endast till kortkurser, så behöver du inte skicka sammanställningen)
  8. Vårdnadshavarens samtycke
  9. Lärarens utlåtande (1 valfri lärare)

Ansökningsblanketten hittar du här (Det ansökningssystemet finns bara på finska. Du kan skriva hela ansökningen på svenska trots att frågorna är på finska)

Alla delar är obligatoriska. Mer information finns i ansökningssystemet. Anvisningar för ansökningssystemet finns här.

Samrliga betyg ska vara vidimerade av två vuxna.

 

Innan man söker

Vi önskar att de sökande omsorgsfullt bekantar sig med så väl ansökningsmaterialet som hemsidans FAQ (vanliga frågor) och ansökningsanvisningsdel. Dessutom har de sökande en egen Facebook-grupp UWC-hakijat 2024 i vilket man kan fråga om och diskutera ämnen relaterade till ansökningsprocessen. Vid behov fås vidare information från UWC-föreningen, selections@uwc.fi

Stipendierna lediganslås i början av ansökningstiden med en annons i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Ansökningarna kan inte skickas per post, fax eller e-post. Försenade ansökningar behandlas ej.

Alla delar av ansökningen ska skrivas på finska eller på svenska (inte på engelska!).

Bristfälliga ansökningar behandlas ej, så det lönar sig att vara noggrann!

 

Urvalsprocessen

Vid ansökningstidens slut väljer Finlands UWC-förening och UWC-kommitté, baserat på ansökningarna, sökanden som kallas till intervju. Till de utvalda sökandena skickas skriftliga intervjukallelser omkring två veckor innan intervjudagen. Till intervjun kallas circa dubbelt så många sökanden som det finns stipendier för det ifrågavarande året. I intervjun ingår en personlig intervju på finska eller på svenska, en gruppdiskussionsdel och en grupparbetsdag. Intervjuerna hålls 3.–4.3.2024. De sökande bör reservera två dagar för intervjuerna.

UWC-kommittén utser stipendiaterna omedelbart efter intervjuerna och placerar dem i olika skolor. 

Till UWC-kommittén hör representanter för finansiärerna, utbildnings- och forskningsväsendet, samt före detta UWC-elever. UWC-föreningen består av tidigare UWC-elever.