Skip to content ↓

Ansökningsblanketten

Ansökningen ifylls elektroniskt och delar av ansökan skickas per post.

Ansökningen består av följande delar:

 1. Personuppgifter
 2. Motivering för ansökan
 3. Självbiografisk uppsats
 4. Motivering för preferens av UWC-skolor
 5. En lista över hobbyer
 6. Kopia av grundskolans avgångsbetyg
 7. Sammanställning av vitsord från avlagda gymnasiekurser
 8. Vårdnadshavarens samtycke
 9. Lärarens utlåtande (1 valfri lärare)

Ansökningsblanketten hittar du här (Det ansökningssystemet finns bara på finska. Du kan skriva hela ansökningen  på svenska trots att frågorna är på finska)

Alla delar är obligatoriska. Mer information finns i ansökningssystemet. Anvisningar för ansökningssystemet finns här.

Följande delar skickas till UWC-kommittéen per post:

 1. Vårdnadshavarens samtycke
 2. Kopia av grundskolans avgångsbetyg
 3. Sammanställning av vitsord från avlagda gymnasiekurser

Samrliga betyg ska vara vidimerade av två vuxna.

 

Innan man söker

Vi önskar att de sökande omsorgsfullt bekantar sig med så väl ansökningsmaterialet som hemsidans FAQ (vanliga frågor) och ansökningsanvisningsdel. Dessutom har de sökande en egen Facebook-grupp i vilket man kan fråga om och diskutera ämnen relaterade till ansökningsprocessen. Länken till gruppen finns till vänster. Vid behov fås vidare information från UWC-föreningen, selections@uwc.fi

Stipendierna lediganslås i början av ansökningstiden med en annons i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Poststämpels på kuvertet bör senast sammanfalla med den sista ansökningsdagen. Ansökningarna skickas till Finlands UWC-förenings kansli; Lapinrinne 1 B 204, 00180 HELSINGFORS. Ansökningarna kan inte skickas per fax eller e-post. Försenade ansökningar behandlas ej. Ansökningarna adresseras till Finlands UWC-kommitté.

Skicka inte din ansökning som rekommenderat brev!

Alla papper bör innehålla den sökandes namn! Alla delar av ansökningen ska skrivas på sökandes modersmål, finska eller svenska (på engelska endast om det är ditt modersmål!).

Bristfälliga ansökningar behandlas ej, så det lönar sig att vara noggrann!

 

Urvalsprocessen

Vid ansökningstidens slut väljer Finlands UWC-förening och UWC-kommitté, baserat på ansökningarna, sökanden som kallas till intervju. Till de utvalda sökandena skickas skriftliga intervjukallelser omkring två veckor innan intervjudagen. Till intervjun kallas circa dubbelt så många sökanden som det finns stipendier för det ifrågavarande året. I intervjun ingår en personlig intervju på eget modersmål, en gruppdiskussionsdel och en grupparbetsdag. Intervjuerna hålls i mars 6.-7.3.2022. De sökande bör reservera hela dagen för intervjuerna.

UWC-kommittén utser stipendiaterna omedelbart efter intervjuerna och placerar dem i olika skolor. De valda kan om de vill få information om urvalet genom att ringa till valkommitténs sekreterare morgonen efter intervjuerna. 

Till UWC-kommittén hör representanter för finansiärerna, utbildnings- och forskningsväsendet, samt före detta UWC-elever. UWC-föreningen består av tidigare UWC-elever.