Skip to content ↓

Opiskelu

 

“I regard it as the foremost task of education to insure the survival of these qualities: an enterprising curiosity, an undefeatable spirit, tenacity in pursuit, readiness for sensible self denial, and above all, compassion.”

Kurt Hahn, UWC-liikkeen perustaja

UWC on maailmanlaajuinen koulutusjärjestö, jonka kouluissa opiskelee vuosittain yli 9000 oppilasta 155 maasta. Lähes 4000 näistä oppilaista suorittaa International Baccalaureate Diploma Programme  (IBDP) -tutkinnon. IBDP on yksi maailman tunnetuimpia lukiotason opinto-ohjelmia.

Vaikka IBDP-opetussuunnitelma on opiskelun keskiössä jokaisessa UWC-koulussa, UWC-koulutukseen kuuluu paljon muutakin kuin perinteinen opiskelu. UWC-koulujen oppilaat ja opettajat  edustavat monia eri kansallisuuksia, kulttuureita ja kieliä sekä tulevat erilaisista sosioekonomisista ja poliittisista taustoista. Tämän lisäksi heidän koulutustaustansa vaihtelevat. UWC-kouluissa järjestetään virallisen IB-opetussuunnitelman ulkopuolista toimintaa: maailmanlaajuisia asioita käsitteleviä keskustelutuokiota ja muita tapahtumia, joissa kannustetaan kriittiseen ajatteluun sekä haastavien asioiden käsittelyyn.

International Baccalaureate (IB)

Kansainvälinen IB-organisaatio (IBO) perustettiin vuonna 1968. Alusta alkaen IBO ja UWC toimivat yhteistyössä, sillä UWC-liike oli edelläkävijä alallaan: koulutus monimuotoisessa ympäristössä, jossa painotetaan kokemuksellista oppimista. Yhteistyö organisaatioiden välillä jatkuu edelleen tiiviinä.

IBDP aloitti virallisesti vuonna 1975, kuuden vuoden pilottijakson jälkeen. Yhtenä pilottikouluna IB-tutkinnolle toimi UWC Atlantic College Walesissa. Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana IB-ohjelma on luotu myös ala- ja yläkouluille, lisäksi IBO on kehittänyt urapainotteisia ohjelmia. Kaikkien IB-ohjelmien päämääräna on “innostaa oppilaita ympäri maailman tulemaan aktiivisiksi, myötätuntoisiksi ja elämänmittaisiksi oppijoiksi, jotka ymmärtävät, että muut ihmiset, vaikka erilaisia, voivat myös olla oikeassa,”

Eri IB-ohjelmat, erityisesti IBDP, ovat kasvattaneet suosiotaan, sillä IB-organisaatio nauttii hyvästä maineesta kansainvälisen koulutuksen kentällä. Ympäri maailmaa on tällä hetkellä noin 5000 IB-koulua, joissa opiskelee yhteensä 1,3 miljoonaa oppilasta.

Mitä aineita IBDP-ohjelmassa voi opiskella?

 Ohjelmassa valitaan kuusi oppiainetta, yksi jokaisesta ryhmästä:

  1. Kieli ja kirjallisuus
  2. Vieras kieli
  3. Yhteiskunnalliset aineet
  4. Luonnontieteet
  5. Matematiikka
  6. Taiteet (taideaineen sijasta voi valita toisen vieraan kielen, yhteiskunnallisen aineen tai luonnontieteen)

Kolmea ainetta opiskellaan standard level -tasolla ja kolme ainetta higher level -tasolla. Higher level -tasolla oppilailta oletetaan laajempaa tietämystä, ymmärrystä ja taitoja kuin standard level -tasolla. Tarjottavat aineet vaihtelevat UWC-koulusta toiseen, ja perustuvat usein maantieteelliseen sijaintiin (vieraat kielet) ja koulun erityispainotuksiin (yhteiskunnalliset aineet, taiteet).

Kuuden aineen lisäksi oppilaiden tulee täyttää IB Diplomin kolme perusvaatimusta, jotka ovat:

  1. Extended Essay (EE): Tutkimus oppilaan valitsemasta aiheesta, josta toteutetaan yliopistotasoinen essee. Essee kirjoitetaan yleensä jostakin oppilaan opiskelemasta aineesta ja sen pituus on 4000 sanaa. Tutkimuksessa ja kirjoituksessa oppilaita tukee EE-ohjaaja.

  2. Theory of Knowledge (TOK): Kurssi, jolla oppilaita kannustetaan tutustutaan tietoon ja tiedonteoriaan, eli siihen, miten me tiedämme, minkä ajattelemme tietävämme. Kurssi arvostellaan esitelmän ja 1600 sanan pituisen esseen avulla.

  3. Creativity, Action, Service (CAS): Vastuunottaminen, sosiaalisten, luovien ja ulkoilutaitojen kehittäminen sekä muiden huomioonottaminen ovat ohjelman keskipisteessä. Oppilaat osallistuvat erilaisiin projekteihin, joissa näitä kykyjä kehitetään, lisäksi oppilaita kannustetaan vuorovaikutukseen ympäröivän yhteisön kanssa.

Ohjelman eri osien yhdistelmä auttaa opiskelijoita kehittämään taitoja, joita korkeakouluopinnot vaativat, kuten tietojen analysointia, omien ajatusten tehokasta ilmaisua ja vaikuttavien argumenttien esittämistä. Opiskelijat pystyvät hyödyntämään omaa kulttuuritietoaan ja -ymmärrystä oppimisessa, samalla kun heidän kuva itsestään kehittyy.

Alemmat vuosikurssit

Muutamat UWC-koulut tarjoavat koulutusta myös nuoremmille kuin lukioikäisille, ikähaarukassa 1,5-vuotiaat - 15-vuotiaat. Nämä koulut ovat UWV Maastricht, UWC South East Asia, UWC Thailand ja Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa.

Lisätietoja alemmista vuosikursseista UWC-kouluissa löytyy englanniksi uwc.org-sivustolta.